Ochrana osobných údajov e-shopu www.e-house.sk

Pravidlá ochrany osobných údajov obsahujú informácie o spracúvaní osobných údajov platné pre www.e-house.sk, o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané a o zodpovedajúcich povinnostiach a postupov prevádzkovateľa webu.

Definície pojmov

Pravidlá ochrany osobných údajov definujú všeobecné pojmy a pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré aplikuje prevádzkovateľ e-House Group s.r.o - ICO: 51 886 880, pri spracúvaní osobných údajov užívateľov  www.e-house.sk

Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR je e-House Group s.r.o - ICO: 51 886 880 . Prevádzkovateľ využíva pri spracúvaní osobných údajov aj služby a nástroje, predovšetkým software, sprostredkovateľov, ktorí sú bližšie identifikovaní ďalej v týchto pravidlách osobných údajov.

Užívateľ je každá fyzická osoba, ktorá zaslala správu  ako  užívateľ.

Ochrana osobných údajov je súhrn technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov, prijal za účelom bezpečného spracúvania osobných údajov užívateľov.

GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa aplikuje na spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane Slovenskej republiky. Zákon o ochrane osobných údajov je „zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov“ v platnom znení, ktorým sa popri GDPR riadi spracúvanie osobných údajov v Slovenskej republike. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľov spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd užívateľov, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Osobné údaje sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, cookies alebo online identifikátor (ďalej len „OÚ“).


Informácie o spracúvaní OÚ

Užívateľovi, ktorého osobné údaje prevádzkovateľ spracúva, náležia práva dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sú upravené najmä v § 19 - § 28 tohto zákona. Práva dotknutej osoby tvoria predovšetkým tieto okruhy práv, ktoré si užívateľ môže uplatniť voči prevádzkovateľovi:

1. Právo na poskytnutie informácií o spracúvaní OÚ, ktoré spočíva v povinnosti prevádzkovateľa poskytnúť osobe, ktorej OÚ majú byť spracúvané, pri ich získavaní bližšie informácie o ich spracúvaní, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.

2. Právo na prístup k spracúvaným OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať prevádzkovateľa o vydanie potvrdenia o tom, že sú o osobe žiadateľa spracúvané OÚ, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.

3. Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať prevádzkovateľa, aby bez zbytočného odkladu vykonal opravu spracúvaných OÚ týkajúcich sa žiadateľa, vymazanie týchto OÚ alebo obmedzenie spracúvania týchto OÚ, v rozsahu a z dôvodov stanovených zákonom o ochrane osobných údajov.

4. Právo na prenosnosť OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať prevádzkovateľa o odovzdanie spracúvaných OÚ v štruktúrovanej podobe a prenesenie týchto údajov k inému prevádzkovateľovi spracúvania OÚ, ak je to technicky možné.

5. Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči prevádzkovateľovi spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na základe nevyhnutného oprávneného záujmu (právny základ). Pokiaľ prevádzkovateľ nepreukáže nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní, nesmie dané OÚ o namietajúcej osobe ďalej spracúvať.

6. Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči prevádzkovateľovi spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na účel priameho marketingu vrátane profilovania. Pokiaľ osoba namieta spracúvanie OÚ na účely priameho marketingu, nesmie prevádzkovateľ ďalej spracúvať OÚ namietajúcej osoby na tento účel.

Vyššie uvedené práva si užívateľ môže uplatniť formou písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi, prostredníctvom e-mailu info@e-house.sk , prípadne telefonicky na čísle uvedenom v kontaktoch.

Účely spracúvania osobných údajov:

Cookies Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.


Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Záverečné ustanovenia

Poskytovanie OÚ je dobrovoľné. Prevádzkovateľ získava OÚ užívateľov iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na riadne zabezpečovanie služieb a na využívanie jeho všetkých funkcionalít. Pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa na základe jeho súhlasu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne tento súhlas odvolať - tzn. aj pred skončením platnosti jeho udelenia. Odvolanie súhlasu vykoná užívateľ formou písomného odvolania adresovaného prevádzkovateľovi prostredníctvom e-mailovej adresy info@e-house.sk . Pokiaľ prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa na základe svojho nevyhnutného oprávneného záujmu, užívateľ má právo kedykoľvek a bezplatne takéto spracúvanie namietať. Námietky môže užívateľ vykonať formou písomného oznámenia adresovaného prevádzkovateľovi prostredníctvom e-mailovej adresy info@e-house.sk . Užívateľ ma právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov postupom podľa § 99 až § 103 zákona o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ má za to, že došlo k porušeniu jeho práv pri spracúvaní OÚ.